Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
 

Plan Redetèminasyon Medicaid nan Florid


Kesyon yo poze souvan


Enskri pou DCF Avètisman Imèl


Resous


Ki jan-a Prezantasyon videyo


English  |  Español

Plan Redetèminasyon Medicaid nan Florid

Depi kòmansman Ijans Sante Piblik la (PHE), pou resevwa plis finansman nan men gouvènman federal la, Florid te bay kouvèti Medicaid kontinyèl epi li pa t retire benefisyè ki pa elijib yo. Grasa politik sa a, Florid te anrejistre yon gwo ogmantasyon nan kantite moun ak fanmi k ap chèche asistans Medicaid, soti nan 3.8 milyon ki te enskri nan mwa mas 2020 a 5.5 milyon nan mwa novanm 2022. Depatman pou Timoun ak Fanmi (DCF) oswa Administrasyon Sekirite Sosyal (pou benefisyè SSI) ap detèmine kalifikasyon Medicaid nan Florid, pandan ke Ajans pou Administrasyon Swen Sante (AHCA) responsab jesyon Pwogram Medicaid la. Chak mwa Depatman an trete, an mwayèn, 220,658 aplikasyon, redetèminasyon oswa demann asistans adisyonèl pou Medicaid.  

Akoz chanjman lejislatif nan Lwa sou Kredi Konsolide, 2023, dispozisyon kouvèti kontinyèl la ap fini 31 mas 2023, epi li detache de fen PHE a. Depatman an ap swiv konsèy federal yo pou retabli kondisyon kalifikasyon pou Medicaid atravè yon pwosesis nòmal pandan y ap travay pou asire ke benefisyè ki elijib yo rete enskri. Sant pou Sèvis Medicare ak Medicaid  yo (CMS) akòde ajans leta yo jiska 12 mwa pou yo efektye revizyon Medicaid yo lè peryòd kouvèti kontinyèl la fini. Florid pral reyalize travay sa a nan pwograme epi fè redetèminasyon nan yon fason ki pral satisfè egzijans reglemantè federal yo pandan y ap minimize enpak sou fanmi yo.  

Ekonomi Florid la te rebondi byen vit epi li kontinye depase pèfòmans nasyonal yo nan kesyon ekonomi ak travay. Avèk anviwònman ekonomik solid nou an, anpil fanmi te gen yon ogmantasyon nan revni ak kapasite pou jwenn asirans atravè travay yo. Sa a se yon bon nouvèl pou anpil fanmi, epi Depatman an pral travay avèk yo pou asire yon tranzisyon san pwoblèm. Pandan 12 mwa kap vini yo, Depatman an pral travay pou notifye epi kominike bay tout benefisyè Medicaid aktyèl yo delè pou redetèminasyon yo ak pwochen etap yo.


Enskri pou DCF Avètisman Imèl

Enskri Kounye


Objektif Plan Redetèminasyon Medicaid Florid la:

 • Asire kontinite kouvèti Medicaid pou moun ki elijib yo pandan y ap favorize aksè nan lòt founisè kouvèti sante altènatif. 
 • Priyorize yon sèvis kliyantèl eksepsyonèl atravè kominikasyon efikas epi kolaborasyon nan kominote a.  
 • Eksplwate solisyon teknolojik yo pou amelyore efikasite operasyon yo pandan y ap konfòme yo ak direktiv federal yo.  

 

Kesyon yo poze souvan

  Plan de redeterminación de Medicaid de Florida

  Kisa Ijans Sante Piblik (PHE) ye?   
  PHE se lè Depatman Sante ak Sèvis sosyal ameriken an (HHS), yon ajans federal, deklare ke yon maladi oswa yon malfonksyònman reprezante yon ijans sante piblik oswa ke PHE egziste akòz gwo epidemi maladi enfektye yo. PHE kapab dire jiska 90 jou epi depatman sante ak sèvis sosyal ameriken an (HHS)  kapab pwolonje yo nenpòt ki lè. Akòz pandemi COVID-19 la , gouvènman federal la te deklare yon PHE nan dat 31 janvye 2020.     
    
  Nan ki fason PHE federal la afekte kondisyon elijiblite Florida Medicaid?    
  Lwa Families First Coronavirus Response Act egzije eta yo pou yo rete sou proteksyon kontini Medicaid pou moun ki enskri pandan PHE. Florid pèmèt moun yo rete anba proteksyon Medicaid nan tout PHE menm si sikonstans lakay yo te chanje.  Kòm konsekans chanjman lejislatif federal nan Lwa sou Afektasyon Konsolide 2023, pwovizyon pwoteksyon kontinyèl la pral fini 31 mas 2023. Aprè pwoteksyon kontinyèl la fini, kèk benefisyè Medicaid ka pa kapab enskri nan Medicaid ankò.    

  Kilè pwoteksyon kontinyèl la pral fini pou Medicaid?     
  Pwovizyon pwoteksyon kontinyèl la ap fini 31 mas 2023.  

  Kisa ki pral rive lè pwoteksyon kontinyèl la fini?     
  Pandan 12 mwa, depatman an pral revize tout dosye Medicaid yo pou asire ke benefisyè yo kalifye pou avantaj yo.  Anpil moun ap gen revizyon ak apwobasyon otomatik pou kontinye sou Medicaid (yo rele sa tou renouvèlman pasif oswa ex-post renouvèlman ).  Nan ka sa a, moun yo pral resevwa yon notifikasyon ki di ke dosye Medicaid yo te apwouve epi pwoteksyon Medicaid yo ap kontinye.   

  Si depatman an pa kapab revize otomatikman pwoteksyon Medicaid yon moun paske yo bezwen plis enfòmasyon, depatman an ap voye yon avi 45 jou anvan dat renouvèlman an ak enstriksyon sou fason pou konplete pwosesis renouvèlman an.  Moun yo pral gen opòtinite pou bay anplwaye ministè yo enfòmasyon ajou ki pral evalye kalifikasyon yo pou Medicaid.  Lè yo resevwa avi sa a, li enpòtan pou moun yo aji alè ,pou yo bay enfòmasyon yo mande yo pou asire yo pa gen entèripsyon nan kouvèti Medicaid yo.  
   
  Pou plis enfòmasyon sou kijan pou enskri pou notifikasyon pa imel, gade lyen sa a: Ale san papye: Notifikasyon pa imel yo ak revizyon an liy (myflfamilies.com)   
   
  Si benefisyè yo gen kesyon sou kont MyACCESS yo oswa pou mizajou enfòmasyon kontak yo, tanpri gade videyo "Kijan Pou" yo isit la: Access Florida - Florida Department of Children and Families (myflorida.com)..  

   

  Kisa mwen ta dwe fè lè pwoteksyon kontinyèl la fini?     
  Ou dwe asire w ke adrès ki nan dosye w la ajou lè w konekte nan kont MyAccess ou. Epitou, tann pou w resevwa avi nan men ministè a pa lapòs oswa imèl pou w konplete renouvèlman w la.  Lè ou resevwa avi sa a, ou ta dwe renouvle kontra ou pi vit posib lè w ale nan https://www.myflorida.com/accessflorida/ pou mete ajou enfòmasyon Medicaid ou.  Ministè a ka mande w plis enfòmasyon pandan w ap revize dosye w la.     
   
  Kisa mwen ta dwe fè si mwen pa kalifye ankò pou Medicaid lè kouvèti asirans kontinye ap fini?     
  Si w pa elijib ankò pou pwoteksyon Medicaid, depatman an ap fè w konnen atravè kont MyACCESS ou, epi l ap voye yon lèt oswa yon imèl ba w.  Pou asire pwoteksyon kontinyèl la, reklamasyon ki soti nan moun ki pa konsidere kòm elijib pou Medicaid la, men ki elijib pou yon lòt pwogram pwoteksyon medikal, yo pral otomatikman refere bay Florida KidCare, Pwogram pou Medikal Needy, ak lòt pwogram swen sante federal sibvansyone.  Ou ka tcheke kont MyACCESS ou a pou wè si yo te voye demann ou an bay youn nan ajans sa yo.     
   
  Florida KidCare bay timoun yo pwoteksyon medikal a ba pri, dapre revni fanmi an. Ou ka aprann plis sou pwogram sa a lè ou klike sou lyen sa a: www.floridakidcare.org.   Pwogram "Medically Needy" la pèmèt pwoteksyon Medicaid apre yo fin rive nan yon "pati depans" chak mwa, ki detèmine dapre kantite moun ki nan kay la ak revni fanmi an.  Ou ka aprann plis sou pwogram Medically Needy la lè w klike sou lyen sa a: Medically Needy brochure (myflfamilies.com).   
   
  Si aplikasyon w lan transfere nan mache federal la, w ap resevwa yon lèt nan men Depatman Sante ak Sèvis sosyal ameriken an ki di w kijan pou w ranpli yon aplikasyon pou asirans sante.  Ou ka aprann plis sou mache federal la lè w klike sou lyen sa a: www.healthcare.gov.     
   
  Ki enfòmasyon oswa dokiman anplis ministè a ka bezwen pou konplete revizyon ka Medicaid mwen an?     
  Benefisyè Medicaid aktyèl yo te deja bay verifikasyon sèten faktè kalifikasyon, tankou idantite, rezidans Laflorid, sitwayènte, oswa estati imigrasyon elijib.  Egzanp enfòmasyon adisyonèl ki ka bezwen bay yo gen ladan yo, men se pa sa sèlman, enfòmasyon sou moun lakay ou, sou revni ou ak, pou sèten pwoteksyon asirans, enfòmasyon sou byen ou yo.        
   
  Konbyen tan sa ap pran pou Depatman an fe revizyon Medicaid mwen an?     
  Yon ke tout enfòmasyon ki nesesè pou pran yon desizyon yo disponib, depatman an pral pran yon desizyon sou kalifikasyon nan 45 jou.  Ministè a pral revize aplikasyon w lan pou detèmine si w kalifye pou Medicaid ak nivo kouvèti Medicaid ou kalifye pou w. Si yo detèmine ou pa kalifye pou Medicaid, yo pral otomatikman soumèt aplikasyon w lan elektwonikman bay Florida KidCare, Pwogram pou Medikal Needy, ak lòt pwogram sante ki finanse federalman.   Ou ka tcheke kont MyACCESS ou a pou wè si yo te voye demann ou an bay youn nan ajans sa yo.     

  Lòt Èd Medikal pou Moun ki Pa Elijib pou Medicaid    
   

  Moun ki pa kalifye pou Medicaid ka jwenn èd ak swen sante nan zòn yo atravè:    

  Moun ki pa kalifye pou Medicaid ka jwenn èd ak pri medikaman sou preskripsyon atravè:    

    
  REMAK: Pwogram sa yo pa administre pa Ministè Timoun ak Fanmi yo epi yo ofri yo kòm yon resous swen sante potansyèl pou ou menm ak fanmi ou.  Depatman an ak patnè li yo, ki gen ladan plan sante Medicaid yo, prepare pou ede fanmi yo jwenn lòt opsyon pou kouvèti sante, tankou referans nan sant sante federal ki kalifye, ki bay sèvis swen prensipal pou moun ki pa gen asirans sante sou yon echèl glisman.    

  Pou w pale ak yon Navigatè Swen Santepou jwenn konsèy sou navigasyon sistèm swen sante a, vizite My Florida CFO pou jwenn yon lis kontak navigatè ki anrejistre ak sètifye federal nan Florid. Yon gid sou Asirans sante ak Apèsi HMO disponib nan My Florida CFO.  
  E si mwen panse desizyon inadmisibilite a pa bon?    
  Si Depatman an detèmine ke ou pa kalifye pou Medicaid epi ou panse detèminasyon an pa bon, ou gen dwa fè apèl epi ou ta dwe fè sa nan 10 jou apre dat ki nan lèt refi a. Ou ka depoze yon kontestasyon lè w voye yon demann nan Insertar una etiqueta Biwo Enspektè Jeneral (OIG) Pandan apèl ou an annatant, ou gen opsyon pou kenbe pwoeksyon Medicaid ou.  

  kont MyAccess

  Kijan pou mwen mete adrès mwen ajou pou mwen ka resevwa notifikasyon nan men Depatman an?

  1. Konekte sou kont MyAccess ou a
  2. Klike sou bouton "Report My Changes" la.
  3. Tcheke kaz la pou chanjman Adrès, Imèl, oswa Nimewo Telefòn
  4. Antre enfòmasyon ou yo epi swiv enstriksyon yo pou fini epi soumèt.

  Yon videyo kout prezante yon pwosesis etap pa etap. Li disponib nan Access Florida - Florida Department of Children and Families. Klike sou "Videyo Pratik" epi "Aplike pou, Renouvle oswa Chanje Avantaj yo".
  Ou ka itilize Asistan Vityèl DCF la tou sou paj dakèy MyAccess la pou mete adrès ou ajou byen fasil.

  E si mwen pa kapab konekte ak kont MyACCESS?
  Si w gen nimewo dosye w la nan lèt Avi pou Revizyon Elijiblite w la, ou ka chèche idantifyan itilizatè w la lè w klike sou "Bliye idantifyan itilizatè". Lè ou fin gen Idantifyan itilizatè ou an, ou ka chèche modpas ou a lè w klike sou "bliye modpas" epi chèche li lè w sèvi avèk Idantifyan itilizatè a.

  Ki kote mwen ka jwenn nimewo dosye mwen an?
  Nimewo dosye w la parèt anlè lèt Avi pou Revizyon Elijiblite w la ke w ap resevwa pa lapòs lè moman an rive pou w reyaplike pou kouvèti Medicaid.

  Ki kote pou mwen ale pou mwen reyaplike pou Medicaid?

  1. Konekte sou kont MyAccess ou a
  2. Si w a mwens ke de mwa apre renouvèlman an, klike sou bouton "Aplike pou Avantaj Adisyonèl".
  3. Si w PA nan mwens ke de mwa de renouvèlman an, klike sou bouton “Renouvle Benefis mwen yo”.
  4. Yo pral site avantaj ki ka renouvle yo
  5. Tcheke kaz ki koresponn ak Asistans Medikal ou ta renmen aplike pou li a
  6. Antre enfòmasyon ou yo epi swiv enstriksyon yo pou fini epi soumèt

  Resous

  Si w pa elijib ankò pou Medicaid...

  • FLORIDAKidCare
   Si ou pa kalifye pou Medicaid, epi ou gen timoun ki poko gen 18 an, ou ka anmezi pou achte asirans a ba pri pou pitit ou yo la a.

  • PWOGRAM POU MOUN KI GEN BEZWEN MEDIKAL
   Yon pwogram ki otorize kouvèti Medicaid aprè yo fin atenn yon “pataj nan frè” chak mwa yo. Moun ki pa elijib pou Medicaid "konplè" yo akoz limit revni yo oswa byen yo, kapab kalifye.

  • SANT SANTE KI KALIFYE NAN FEDERAL LA
   Yon founisè swen sante kibay swen medikal pou kliyanki gen asirans sante limite oswa ki pa gen asirans sante. Sèvis yo bay sou yon echèlmobil an fonksyon de revni yo.

  • PWOGRAM SANTE SIBVANSYONE PA GOUVÈNMAN FEDERAL LA
   Yon sit entènèt nasyonal kote ou ka achte yon asirans sante, e menm plan ki baze sou revni a ba pri tou.

  • KOUVÈTI KOMÈSYAL
   Bay kouvèti swen sante (ke se swen ke patwon an esponsorize oswa prive) pou yon frè chak mwa, epi kowòdone swen kliyan yo atravè yon

   


  Ki jan-a Prezantasyon videyo

  Medicaid

  Medicaid bay pwoteksyon medikal bay moun ak fanmi ki pa gen anpil revni. Gouvènman leta a ak gouvènman federal la pataje depans pwogram Medicaid la. Sèvis Medicaid nan Florid yo administre pa Ajans pou Administrasyon Swen Sante.

  Se Depatman Timoun ak Fanmi (DCF) oswa Administrasyon Sekirite Sosyal (pou moun ki resevwa SSI) ki detèmine kalifikasyon pou Medicaid nan Florid.

  DCF detèmine kalifikasyon Medicaid pou:

  Moun yo ka aplike pou asistans sou Entènèt nan: www.myflorida.com/accessflorida/  Lòt enfòmasyon sou Medicaid pou fanmi ki pa touche anpil lajan yo disponib nan Fèy Enfòmasyon sou Medicaid ki gen rapò ak Fanmi an. Ou ka jwenn enfòmasyon konsènan limit revni yo sou tablo limit Medicaid ki gen rapò ak fanmi an.

  Si yon moun vle aplike lè l sèvi avèk yon aplikasyon papye, Aplikasyon Asistans Medikal ki gen rapò ak Fanmi an se pou moun ki vle aplike pou asistans medikal sèlman. Si moun nan vle aplike pou lòt pwogram, tankou Asistans Lajan Kach Tanporè ak / oswa asistans manje moun nan dwe ranpli Aplikasyon ACCESS Florida. De aplikasyon sou papye yo pral mande si moun nan ap mande Medicaid ki gen rapò ak Fanmi anplis lòt pwogram yo.

  Aplikasyon pou moun ki pa detèmine ki kalifye pou Medicaid pral refere elektwonikman nan Marketplace Federal Facilitated Marketplace oswa Florida KidCare. Pou plis enfòmasyon sou Mache Federal Facilitated ak Florida KidCare, ale sou sit entènèt sa yo: www.healthcare.gov ak www.floridakidcare.org

  Florid Medicaid ki enskri founisè lopital yo ka chwazi pou fè detèminasyon elijibilite prezonptif an akò avèk lwa federal ak règleman leta yo. Lopital ki kalifye (QH) ka fè detèminasyon kalifikasyon prezonptif pou: fanm ansent, tibebe ak timoun ki poko gen 19 an, paran yo ak lòt fanmi k ap okipe timoun yo, ak moun ki poko gen 26 an k ap resevwa Medicaid lè yo gen laj soti nan Florid swen adoptif. Founisè Medicaid yo ka jwenn aksè nan sit wèb Ajans pou Administrasyon Swen Sante nan http://ahca.myflorida.com/Medicaid/QHPE/index.shtml  pou plis enfòmasyon sou pwosesis enskripsyon founisè a.


  Kat Medicaid

  Yo bay kat Medicaid an lò pèmanan pou chak moun ki kalifye pou Medicaid. Kat Medicaid la ta dwe prezante bay founisè medikal yo lè yo mande swen medikal. Pou mande yon kat ranplasman, rele 850-300-4323. Moun ki sou Medicaid ka enprime yon kat Medicaid tanporè nan Kont MyACCESS yo. Plis enfòmasyon sou sèvis Medicaid disponib nan Ajans pou Administrasyon Swen Sante.


  Medikalman ki nan bezwen (Pataje nan pri)

  Moun ki pa kalifye pou Medicaid "konplè" paske revni yo oswa byen yo depase limit pwogram Medicaid yo ka kalifye pou pwogram Medically Needy. Moun ki enskri nan bezwen medikal yo dwe gen yon sèten kantite bòdwo medikal chak mwa anvan Medicaid ka apwouve. Sa a refere yo kòm yon "pati nan pri" ak varye depann sou gwosè kay la ak revni.

  Yon fwa ke yon moun satisfè pati nan pri pou mwa a, moun nan dwe kontakte DCF pou konplete swiv bòdwo ak apwouve Medicaid pou rès mwa a. Ou ka jwenn enfòmasyon sou pwogram sa a nan Tiliv Medikal ki nan bezwen.


  Èd medikal pou moun ki pa kalifye pou Medicaid

  Remak: Pwogram sa yo pa anba Depatman Timoun ak Fanmi yo.

  Moun ki pa elijib pou Medicaid ka jwenn èd avèk pri medikaman sou preskripsyon nan:

  Pou enfòmasyon sou lòt pwogram asistans, vizite lyen pou Asistans Manje ak Pwogram Asistans Lajan Kach Tanporè.