Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
 

Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè (SNAP)

English  |  Español

Enfòmasyon jeneral

Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè (SNAP) ki te rele anvan Pwogram Koupon Manje (Food Stamp Program), se pwogram ki pi enpòtan nan peyi a k ap goumen kont grangou Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè bay yon sipò nitrisyonèl pou granmoun ki aje yo epi ki gen yon revni ki fèb, moun ki andikape epi k ap viv ak yon revni fiks, ak lòt moun ak fanmi ki gen yon revni ki ba. Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè se yon pwogram federal Biwo pou Endepandans ekonomik ki nan Depatman Timoun ak Fanmi Florida (Department of Children and Families Office of Economic Self-Sufficiency) ap jere. Se ESS ki responsab pou li detèmine kalifikasyon pou Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè pandan l ap itilize ekòmandasyon federal yo.

Kalifikasyon

Nan pifò ka yo, règleman pou kalifikasyon ak nivo pou avantaj yo fikse nan nivo federal epi yo menm jan nan tout peyi a, menmsi Eta yo gen posibilite pou yo adapte kèk aspè nan pwogram la. Moun yo dwe reyisi tout règleman kalifikasyon yo pou yo resevwa avantaj èd pou manje. Jwenn plis enfòmasyon konsènan règleman kalifikasyon yo..

Ou pa kalifye

Ou pa kalifye ; Moun yo pa kalifye pou Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè si yo:

 • gen yon kondanasyon pou trafik dwòg,
 • nan mawon pou yon manda pou yon zak kriminèl,
 • pa t respekte ak pwòp volonte yo règleman pwogram èd pou manje a,
 • pa sitwayen ki gen yon estati kalifye, oswa
 • yo pa etidyan k ap suiv kou nan yon etablisman edikasyon siperyè omwen a mwatye tan (atan pasyèl), nan kèk sikonstans.

Avantaj Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè

Fanmi yo kapab itilize avantaj èd pou manje a pou achte pen, sereyal, fwi, legim, vyann, pwason, bèt volay, pwodwi ki gen lèt, ak plant epi semans pou plante pou fè manje grandi lakay pou fanmi yo manje. Fanmi an pa kapab itilize avantaj èd pou manje a pou achte bagay yo pa kapab manje tankou manje bèt, savon, papye, aparèy pou fè menaj, atik twalèt, bwason ki gen alkòl, tabak, vitamin, medikaman, manje pou manje nan magazen an oswa manje cho. Pou plis enfòmasyon sou Benefis SNAP, ale nan Fèy Enfòmasyon sou Pwogram Asistans Manje.

Kat transfè elektwonik pou avantaj

Depi yo apwouve demann Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè epi/oswa avantaj TANF la, y ap voye kat transfè elektwonik pou avantaj ki rechajab la nan kourye lapòs nan adrès ou bay nan dosye ou a. Pou plis enfòmasyon, ale nan at transfè elektwonik pou avantaj.

SUNCAP

Pwogram SUNCAP la se yon pwogram èd pou manje espesyal ki la pou moun ki resevwa yon Revni Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Income, SSI). Ou ka kalifye pou resevwa avantaj èd pou manje atravè pwogram SUNCAP la san ou pa bezwen okenn demann, papye oswa entèvyou anplis. Si ou deja resevwa avantaj èd pou manje nan Pwogram Èd pou Manje regilye a, yo ka mete ou nan Pwogram SUNCAP la otomatikman lè ou vin kalifye pou SSI. Si avantaj èd pou manje ou yo ap diminye akòz SUNCAP, ou ka chwazi kontinye resevwa avantaj èd pou manje ou yo nan kad Pwogram Èd pou Manje nòmal la.

Pilòt Acha sou entènèt

Èske w te konnen depi Me 2021, Walmart, Amazon, Aldi, BJ’s Wholesale Club, Freshfields Farm, Hitchcock’s Markets, Publix, Mt. Plymouth IGA ak Whole Foods ap aksepte peman SNAP sou entènèt? Plis détaillants ka rantre nan pilòt acha sou entènèt la jan li pwogrese. Mizajou ak lòt enfòmasyon enpòtan yo pral pataje ak tout benefisyè benefis SNAP le pli vit ke li disponib. https://myflfamilies.com/ht/service-programs/access/snap/OPPFAQs.shtml.

Dola aksè fre 

Fresh Access Bucks

Fresh Access Bucks (FAB), yon inisyativ Feeding Florida, se yon pwogram ankourajman nitrisyonèl nan tout eta a ki ankouraje benefisyè SNAP yo pou rachte benefis yo nan mache kiltivatè yo, pwodwi kanpe, CSA yo, mache mobil yo, ak plòg makèt kominote yo pou achte fwi fre ak legim. Jwenn plis enfòmasyon sou Fresh Aksè dolar isit la: https://www.feedingflorida.org/food-access/fresh-access-bucks

 

Kalifikasyon

Nan pifò ka yo, règleman pou kalifikasyon ak nivo avantaj yo fikse nan nivo federal epi yo menm jan nan tout peyi a, menmsi Eta yo gen posibilite pou yo adapte kèk aspè nan pwogram la. Moun yo dwe reyisi tout règleman kalifikasyon yo pou yo resevwa avantaj èd manje. Men kèk règ kalifikasyon yo:

 • Idantite - Aplikan yo dwe bay prèv sou idantite yo.
 • Règ Travay - FAQs - Granmoun ki an sante, ki gen ant 18 jiska 50 lane, ki pa gen timoun depandan oswa ki pa ansent, ka resevwa avantaj SNAP yo pandan twa (3) mwa nan yon peryòd twa (3) lane si yo p ap travay oswa patisipe nan yon pwogram travay oswa fòmasyon pwofesyonèl.
 • Revni - Pifò fanmi yo dwe pase limit revni brit ki mwens pase oswa egal ak 200% Nivo Povrete Federal (Federal Poverty Level, FPL) la.
 • Dediksyon – Yo ka soustrè nan kèk depans fanmi a nan revni total chak mwa nan bidjè asistans alimantè a. Yo kapab soustrè nan bidjè a pou frè lojman, swen pou depandan, frè medikal, sipò alimantè pou timoun, dediksyon pou sèvis piblik, ansanm ak dediksyon pou revni ou touche.
 • Domisil - Moun yo dwe yon rezidan Florida.
 • Sitwayènte - Moun yo dwe se sitwayen ameriken oswa gen estati moun kalifye ki pa sitwayen.
 • SSN - Moun yo dwe gen yn Nimewo Sekirite Sosyal oswa prèv yo deja aplike pou yo genyen youn.
 • Kowoperasyon nan kesyon Sipò Alimantè pou Timoun - Kèk moun dwe kolabore avèk ajans ki nan Eta a k ap bay sipò alimantè pou timoun lan pou pwouve relasyon legal ak paran yo epi resevwa lòd peman tribinal sipò alimantè pou timoun yo.
 • Aktif - Pifò fanmi k ap benefisye asistans alimantè yo kapab genyen aktif tankou machin, kont bankè, oswa byen epi toujou ap resevwa èd lan. Fanmi ki gen yon manm ki pa kalifye dwe respekte yon limit aktif ki se $2,500 ($3,750 si fanmi an genyen yon granmoun aje oswa yon moun ki gen yon andikap. 
 • Chanjman nan Rapò - Fanmi yo dwe fè yon rapò lè revni briy total chak mwa yo depase 130% pa rapò ak Nivo Povrete Federal pou gwosè fanmi yo genyen an epi lè kantite èdtan moun ki kapab travay nan fanmi an desann pi ba pase 80 èdtan chak mwa.  Fanmi yo dwe deklare chanjman sa yo nan 10 jou oplita aprè mwa ki te gen chanjman an fini.

Ou pa kalifye

Rezon diskalifikasyon SNAP yo genyen ladan:

 • Kondanasyon pou trafik dwòg,
 • Nan mawon pou yon manda pou krim,
 • Pa respekte règ Pwogram SNAP yo,
 • Ou se yon sitwayen ki pa gen yon estati ki pou kalifye ou, oswa
 • Ou se yon etidyan k ap swiv klas nan yon enstitisyon edikasyon siperyè omwen demi jounen, nan kèk sitiyasyon.