Pwogram èd Nitrisyon Siplemantè Florida Akòz Katastwòf (Disaster Supplemental Nutrition Assistance Program, D‑SNAP)

Florida pa p opere D-SNAP nan moman sa a.

Pou kalifye pou D-SNAP

Fanmi yo k ap viv nan zòn katastwòf la dwe satisfè sèten kritè pou yo kalifye pou resevwa avantaj D-SNAP tankou yon pèt oswa rediksyon revni akòz katastwòf la, resous ki pa fasil pou jwenn, oswa depans yo fè akòz katastwòf la. Fanmi an dwe te gen omwen youn nan reyaksyon negatif ki endike anba la yo pou yo kalifye:

 • Domaj oswa destwiksyon nan kay kote fanmi an ap viv la oswa nan espas ki asosye avèk katastwòf la
 • Depans ki pa prevwa pou kay fanmi an ki asosye avèk katastwòf la ki dwe ranbouse nan peryòd katastwòf la (pa egzanp, pèt manje, reparasyon kay oswa biznis, depans pou refij pou yon ti tan, depans pou evakyasyon, pwoteksyon kay/biznis, domaj pèsonèl ki asosye avèk katastwòf la avèk tou depans pou antèman).
 • Pèt revni oswa revni fanmi an pa touche ansanm ak diminisyon oswa sispansyon revni, oswa yon reta pou resevwa revni an pandan peryòd avantaj la.

Fason pou Aplike

 1. Ranpli fòm enskripsyon pou manje a sou entènèt depi ou klike sou lyen Register Online” ki anba la a.

  Enskri Sou Entènèt
 2. Fè yon antrevi pa telefòn oubyen vizite yon sit D-SNAP nan zòn ou a. Tcheke pou jwenn dat, lè ak adrès yo depi ou klike sou lyen ki anba la a.

  Antrevi pa Telefòn

  OUBYEN

  Ale nan lokal la