Pwogram èd Nitrisyon Siplemantè Florida Akòz Katastwòf (Disaster Supplemental Nutrition Assistance Program, D‑SNAP)

Florida pa p opere D-SNAP nan moman sa a.

Jwenn Plis Enfòmasyon

D-SNAP, ki te rele Food for Florida anvan, ofri avantaj manje annijans pou:

 • Moun ki aplike ki p ap resevwa avantaj manje nan moman an avèk SNAP regilye.
 • Moun ki viktim nan ouragan oswa nan lòt kalite katastwòf.

Ou kapab aktive D-SNAP sèlman lè gen yon deklarasyon prezidansyèl pou katastwòf nan zòn ou avèk “èd endividyèl” nan eta Florida. Depatman Agrikilti, Manje ak Nitrisyon Etazini (Department of Agriculture, Food an Nutrition Services, FSN) dwe prezante yon demann epi yo dwe apwouve demann lan anvan kapab gen yon D-SNAP.

Gen anpil egzijans pou revni ak byen epi moun ki aplike yo dwe ap viv nan zòn yo deklare pou katastwòf la nan moman katastwòf la. Si benefisyè yo kalifye, y ap resevwa avantaj èd manje y ap jwenn avèk yon kat Transfè Elektwonik Avantaj (Electronic Benefits Transfer, EBT).

Kilè D-SNAP kapab aktive?

 • Apre gen yon deklarasyon prezidan pou katastwòf pou bay èd endividyèl
 • Apre evalyasyon premye domaj yo, blakawout, inondasyon ak/oswa kat deplasman rapid disponib pou sipòte yon demann pou yon pwogram epi pou idantifye adrès sant yo ak pwosesis yo.
 • Apre leta mande epi resevwa apwobasyon federal pou opere pwogram nan, epi yo detèmine si gen ase detayan manje otorize ki louvri nan zòn katastwòf la oswa toupre zòn ki gen tèminal pwen lavant (point-of-sale, POS) ki fonksyone ak telekominikasyon disponib pou travay sou acha moun yo ap fè avèk Transfè Elektwonik Avantaj (EBT).

Egzijans D-SNAP

Fanmi yo k ap viv nan zòn katastwòf la dwe satisfè sèten kritè pou yo kalifye pou resevwa avantaj D-SNAP tankou yon pèt oswa rediksyon revni akòz katastwòf la, resous ki pa fasil pou jwenn, oswa depans yo fè akòz katastwòf la. Fanmi an dwe te gen omwen youn nan reyaksyon negatif ki endike anba la yo pou yo kalifye:

 • Domaj oswa destwiksyon nan kay kote fanmi an ap viv la oswa nan espas biznis travay endepandan li.
 • Depans fanmi an pa t prevwa ki asosye avèk katastwòf la ki dwe ranbouse nan peryòd katastwòf la (pa egzanp, pèt manje, reparasyon kay oswa biznis, depans pou abri pou yon ti tan, depans pou deplasman rapid, pwoteksyon kay/biznis, domaj pèsonèl ki asosye avèk katastwòf la ansanm ak depans pou antèman).
 • Pèt revni oswa revni fanmi an pa touche ansanm ak diminisyon oswa sispansyon revni, oswa yon reta pou resevwa revni an pandan peryòd avantaj la.

Ki èd ki disponib pou kliyan SNAP yo nan moman an?

 • Avantaj pou Ranplasman- Kliyan SNAP yo nan moman an kapab resevwa yon ranplasman pou manje ki detwi nan yon move chans fanmi an si yo te achte manje a avèk avantaj SNAP.
  • Ranplasman an pa kapab pi plis pase kantite lajan avantaj fanmi an te resevwa pou mwa a.
  • Fanmi an dwe deklare pèt la nan 10 jou avèk yon deklarasyon siyen pou pèt la.
  • Dwe gen prèv ki montre fanmi an viktim nan katastwòf la.
  • Anjeneral, ranplasman yo fèt sou yon baz endividyèl
 • Distribisyon Avantaj yo Bonè - Pou kounye a, nou bay avantaj SNAP yo pou fanmi yo pandan premye 28 jou yo nan mwa a. Lè gen yon katastwòf, depatman an ka chwazi pou pibliye kalandriye detaye epi mete avantaj yo disponib pi bonè chak mwa.
 • Avantaj Maksimòm/Sipleman yo - lè depatman an ap egzekite yon pwogram D-SNAP, kliyan SNAP yo nan moman an kapab resevwa yon sipleman k ap ogmante avantaj yo a yon kantite maksimòm pou kantite moun ki nan yon fanmi pou yon mwa.

Si w ap resevwa avantaj yo nan moman an, ale sou sitwèb www.myflorida.com/accessflorida pou jwenn dènye enfòmasyon yo.